• کاتربلیدهای اکسترودرهای صنایع پتروشیمی
  کاتربلیدهای اکسترودرهای صنایع پتروشیمی

   اینشرکت بالطف خداوندوپژوهش وتلاش مستمردانش فنی فراوری تیتانیوم کاربایدرابومی سازی وپتنت نموده است وبه این فناوری ارزشمند وبرتردستیابی پیدا نموده است. فراوری تیتانیوم کارباید یک دانش فنیKnow-how ویک تکنولوژی برترو انحصاری وبسیاربالا High-Techمی باشد.اینشرکت تنها شرکت دانش بنیان  تایید صلاحیت شده داخلی ودرسطح خاورمیانه می باشدکه دانش فنی و فراوری تیتانیوم کاربایدرادراختیاردارد. این دانش فنی درکاتربلیدهایپیشرفته اکسترودرصنایع پتروشیمی ....کاربرد دارد

 • پژوهش ونمونه سازی مواد وقطعات پیشرفته
  پژوهش ونمونه سازی مواد وقطعات پیشرفته

  پژوهش ونمونه سازی قطعات و مواد پیشرفته و فناوری های نوین بدون دانش فنی،تخصص وتجهیزات خاص نظیرتاسیسات خلا،تجهیزات فراوری موادپیشرفته، امکانات متالوژی .....امکان پذیرنیست. اینشرکت بعنوان شرکت دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری باداشتن پروانه پژوهش در زمینه مواد پیشرفته و نانو فناوری وامکانات مذکورپژوهش ونمونه سازی قطعات وموادپیشرفته High-Techسرامیک ها،سرمت هاوکامپوزیت های پیشرفته،نانو پودرها ونانو موادو قطعات پیشرفته.....درمسیرنمونه سازی دراینشرکت امکان پذیرمی باشد.

 • مهندسی معکوس وشناسنامه فنی قطعات پیشرفته
  مهندسی معکوس وشناسنامه فنی قطعات پیشرفته

  شرکت نانومواد پارس در زمینه مهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع نفت و گاز وپتروشیمی آماده ارائه خدمات مهندسی به انواع صنایع مرتبط می باشد. تهیه نقشه های دو بعدی و 3 بعدی، آنالیز تنش ودمای کاری قطعات،متالوگرافی وبررسی های میکروسکوپ الکترونی، آنالیز مواد با EDS وکوانتومتری و بررسی خواص مکانیکی ازجمله سختی،کشش، شکست وغیره از جمله خدمات این شرکت در زمینه مهندسی معکوس قطعات می باشد. درنهایت گزارش فنی قطعات به صنعت ارائه می گردد

 • ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها
  ایجاد پوشش های سخت و نانو پوشش ها

  درشرکت نانو موادپارس امکان ایجادپوشش های پیشرفته مانندپوشش کاربیدوانادیم درصنایع قالبسازی باسختی 3000 ویکرز،کروم سخت وآبکاری،ایجاد پوشش های ضدخوردگی واکسیداسیون،نانوپوشش های ضدلک،خودتمیزشونده واسان تمیزشونده،پوشش هایPVD ،CVDو جود دارد.دراینشرکت امکان پژوهش درزمینه طرح های خوردگی وایجادپوشش درصنایع نفت وگاز وپتروشیمی وجود دارد.

   

   

 • بومی سازی کاتربلید ودای پلیت های کامپاند
  بومی سازی کاتربلید ودای پلیت های کامپاند

  دراینشرکت باپژوهش امکان نمونه سازی وبومی سازی کاتربلیدها و دای پلیت های اکسترودز کامپاندصنایع پتروشیمی که دارای تکنولوژی پیشرفته ایی می باشندازسورسEcon,Gala,Coperionوجوددارد.درشرکت نانومواد پارس بااستفاده ازتخصص وتجربیات موفق دربومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرباپژوهش وتامین تجهیزات خاص ووجوددانش فنی ونیروهای متخصص دانشگاهی امکان پژوهش ونمونه سازی برروی این قطعات پیشرفته صنایع پتروشیمی شامل تعمیر،نمونه سازی، وساخت داخل کاتربلیدها ودای پلیت های کامپاندوجود دارد.

 • پژوهش دای پلیت هایDai Plateصنایع پتروشیمی
  پژوهش دای پلیت هایDai Plateصنایع پتروشیمی

  در شرکت نانو مواد پارس با وجوددانش فنی ونیروهای متخصص دانشگاهی امکان پژوهش برروی این قطعات پیشرفته ،حساس ومورد نیاز صنایع پتروشیمی شامل تعمیر،نمونه سازی،بومی سازی وساخت داخل دای پلیت های اکسترودروجود دارد. در اینشرکت باپژوهش وتحقیق وتوسعه، امکان نمونه سازی،تعمیردای پلیت های اکسترودرصنایع پتروشیمی کشورازسورسJSW ،COPERION وجوددارد.همچنین تعمیر ونمونه سازی دای پلیت های اکسترودرکامپاندنیزوجود دارد.

 • طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی
  طرح پژوهش روتاری کاترهای صنایع پتروشیمی

  برای بومی سازی روتاری کاترها بسته به نوع پلیمر و زمان عمر روتاری کاترها تجهیزات بسیار خاص متالورژی پودر،تجهیزات خلا ،ماشینکاری دقیق و حساس را لازم دارددر اینشرکت با استفاده از تخصص وتجربیات موفق دربومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرصنایع پتروشیمی و پژوهش و تحقیق وتوسعه وتامین تجهیزات و امکانات خاص، مسیر ساخت و بومی سازی این نوع قطعات پیشرفته و حساس درحال توسعه می باشد.

 • بومی سازی قطعات پیشرفته اکسترودرهای صنایع پتروشیمی
  بومی سازی قطعات پیشرفته اکسترودرهای صنایع پتروشیمی

  دستیابی به دانش فنی ونمونه سازی قطعات پیشرفته اکسترودرهای واحدهای پلی اتیلن وپلی پروپیلن صنایع پتروشیمی امکان پذیرمی باشد. اینشرکت کاتربلیدهای تیتانیوم کاربایداکسترودراکثرواحدهای پتروشیمی کشور رابومی سازی نموده است. در این راستا درمسیربومی سازی باپژوهش کاربردی وتحقیق وتوسعه، امکان نمونه سازی سایرقطعات پیشرفته نظبردای پلیت ها،برل ها واسکروهاو .....وساخت اکسترودرواحدهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن صنایع پتروشیمی ازاهداف اصلی اینشرکت می باشد.

آخرین محصولات

کاتربلیدهایCutter bladesتیتانیوم کارباید

کاتربلیدهایCutter bladesتیتانیوم کارباید

شرکت نانو مواد پارس اولین شرکت دانش بنیان داخلی واولین شرکت درسطح خاورمیانه می باشدکه باپژوهش وتحقیق وتوسعه،به دانش فنی  فراوری تیتانیوم کاربایددستیابی پیدا نموده است. دراینشرکت کاتربلیدهای شرکت های پتروشیمی امیرکبیر،مارون،بندرامام،پتروشیمی تبریز، پلی نار، لاله، مهاباد، لرستان،کرستان،پلیمر کرمانشاه،پتروشیمی مهر،پتروشیمی ایلام.....ازسورس JSW ،COPERION ،kOBELCO  بومی سازی شده است. مطابق نرم بومی سازی قطعات پیشرفته،امکان پژوهش وبومی سازی کاتربلیدهای اکسترودرسایر واحدهای پتروشیمی دراینشرکت وجوددارد.
طرح دای پلیت های Dai Plateصنایع پتروشیمی

طرح دای پلیت های Dai Plateصنایع پتروشیمی

در شرکت نانو مواد پارس با اتکابه توان تخصصی،باپژوهش وتحقیق وتوسعه امکان دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی ساخت وفراوری کامپوزیت سطح دای پلیت صنایع پتروشیمی و دای پلیت های کامپوند وتعمیروبازسازی وبومی سازی انها دراینشرکت وجود دارد.دراینشرکت مطابق نرم استانداردبومی سازی قطعات پیشرفته،امکان پژوهش برروی این طرح مهم وارزشمندجهت بومی سازی دای پلیت های اکسترودر وجود دارد.باتجهیزات لازم امکان سنگزنی،تعمیر Replateوبازسازی سطج وپژوهش ونمونه سازی دای پلیت اکسترودرهای صنایع پتروشیمی ازسورسCoperion ،Jsw وجود دارد.باپژوهش و تامین تجهیزات لازم وخاص امکان بازسازی سطح و نمونه سازی دای پلیت های کامپاندنیز در اینشرکت وجود دارد.