کاتربلید های واحد HD شرکت پتروشیمی مهر

درشرکت نانو مواد پارس با موادپیشرفته کامپوزیتی اینشرکت کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید بومی سازی شد. براساس نرم استاندارد حرکت در مسیر بومی سازی این کاتربلیدها ازسورسKobelco  می باشد.