طرح دای پلیت هایDai Platasصنایع پتروشیمی

درشرکت نانومواد پارس باتحقیق وتوسعه امکان دستیابی به دانش فنی وساخت وفراوری کامپوزیت مورد مصرف در سطح دای پلیت های صنایع پتروشیمی ودای پلیت های کامپاندوتعمیروبازسازی ونمونه سازی انها دراینشرکت وجود دارد.دراینشرکت مطابق نرم استانداردبومی سازی قطعات پیشرفته برروی این طرح مهم وارزشمندوجود دارد. باتجهیزات لازم امکان سنگزنی،تعمیر Replateوبازسازی سطج ونمونه سازی دای پلیت های اکسترودرصنایع پتروشیمی ازسورسCoperion ،Jsw،Kobelcoوجود داردباتامین تجهیزات لازم وخاص امکان بازسازی سطح ونمونه سازی دای پلیت های کامپاندنیزدراینشرکت وجوددارد.