فراوری مواد پیشرفته

فراوری مواد پیشرفته
درشرکت نن شرکت دانش بنیان نانو مواد پارس ،پژوهش درزمینه موادوقطعات پیشرفته صنایع مختلف امکان پذیرمی باشد.اینشرکت بادارابودن تجهیزات خاص آماده انجام موضوعات درزمینه موادپیشرفته،نانوفناوری،مهندسی موادوقطعات پیشرفته می باشد.جهت اطلاعات بیشترباشرکت نانوموادپارس تماس حاصل فرمایید.