فولاد 4-17 PH

فولاد 4-17 PH
تهیه فولادنسوز 1.4542درابعاد مختلف بصورت بیلت،ورق ومیله  امکانپذیر می باشد. انجام عملیات حرارتی برای رسیدن به سختی های مختلف دراینشرکت صورت می گیرد.عملیات حرارتی شامل نیلینگ می باشد.