طرح دای پلیت صنایع پتروشیمی

طرح  دای پلیت  صنایع  پتروشیمی
در شرکت نانو مواد پارس با وجود نیروهای متخصص دانشگاهی و دانش فنی امکان پژوهش دای پلیت های صنایع پتروشیمی وجود دارد.دراینشرکت امکان پژوهش بر روی این طرح مهم وبومی سازی دای پلیت اکسترودر وجود دارد.مطابق با نرم استاندارد بومی سازی امکان بومی سازی دای پلیت JSW ،COPERION وجود دارد.