قطعات با تکنولوژی بالا

 قطعات با تکنولوژی بالا
اینشرکت باداشتن تجهیزات خاص امکان ساخت قطعات باتکنولوژی بالارادارامی باشد. امکان نمونه سازی انواع کامپوزیت های پیشرفته درشرکت نانومواد پارس فراهم می باشد.