موادپیشرفته کامپوزیت MMC

 موادپیشرفته کامپوزیت MMC
امکان فراوری متریال پیشرفته کامپوزیتی در اینشرکت وجود دارد.