واحدPP پتروشیمی مارون

کاتربلیدهای تیتانیوم کاربایدوحدPP شرکت پتروشیمی مارون درسال 1396بومی سازی و تست شداین کاتربلیدهاازسورس JSWژاپن می باشددراینشرکت بومی سازی شده است.