مهندسی معکوس

در شرکت نانو مواد پارس مهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع نظیر نفت وگازو پتروشیمی صورت می گیرد. مراحل انجام مهندسی معکوس شامل موارد زیر می باشد: 
•	طراحی وتهیه نقشه دوبعدی و 3 بعدی قطعات 
•	تعیین جنس و خواص قطعات و استاندارد آن
•	تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات
•	تعیین فرآوری ساخت قطعات و تعیین سیکل های عملیات حرارتی