فوق سخت کاربید وانادیم

فوق سخت کاربید وانادیم
پوشش فوق سخت کاربیدوانادیم باسختی 3000ویکرزبرروی قالب های ابزاروفولادهای ابزارامکانپذیر می باشد که مقاومت به سایش راتا10 برابر افزایش می دهد.امکانات این پوشش برای قالب هائی تاابعاد30 وطول 40سانتیمتردراینشرکت موجودمی باشد.