پوشش خود تمیز شونده

پوشش خود تمیز شونده
ایجادپوشش های خودتمیزشونده اکسیدتیتانیم برروی شیشه،فولادومواددیگربه روش سل ژل وکندوپاش یونی وجوددارد.