واحدHDپتروشیمی امیر کبیر

کاتربلیدهای تیتانیوم کاربایدشرکت نانومواد پارس درواحدHD شرکت پتروشیمی امیرکبیردرسال 1393 وسال 1394 تست گردید.عملکرد کاتربلیدهابرابر نمونه های خارجیCoperion تاییدگردبد.تاییدیه این کاتربلیدهاتوسط واحدتحقیق وتوسعه شرکت پتروشیمی امیرکبیرصادرشده است.