پودرتیتانیوم کارباید

پودرتیتانیوم کارباید
تولیدپودرتیتانیم کاربایددرشرکت نانوموادپارس امکانپذیر می باشد.این کاربیددر صنایع مختلف کاربردهای بسیاری دارد.در صورت نیاز با شرکت نانوموادپارس تماس حاصل فرمایید.تهیه پودرهای کاربیدی سایز مایکرون ونانونیزامکانپذیر می باشد.