پوشش کروم سخت

پوشش کروم سخت
پوشش کروم سخت درصنایع مختلف بعنوان پوششی مقاوم به سایش وسختی درحدود 1100 ویکرز شناخته شده است.دراینشرکت امکان ایجاداین نوع پوشش هابرروی مقاطع مختلف وجوددارد.