پوشش سطح و خوردگی

پوشش سطح و خوردگی
شرکت نانومواد پارس بطورویژه تجربیات مناسبی درایجادپوشش های دمای پائین ودمای بالادارد.پوشش های ابکاری دردمای محیط وپوشش های نفوذی دردمای بالااز جمله فعالیت های تخصصی شرکت نانوموادپارس می باشد.
فوق سخت کاربید وانادیم

پوشش فوق سخت کاربیدوانادیم باسختی 3000ویکرزبرروی قالب های ابزاروفولادهای ابزارامکانپذیر می باشد که مقاومت به سایش راتا10 برابر افزایش می دهد.امکانات این پوشش برای قالب هائی تاابعاد30 وطول 40سانتیمتردراینشرکت موجودمی باشد.
>
پوشش کروم سخت

پوشش کروم سخت درصنایع مختلف بعنوان پوششی مقاوم به سایش وسختی درحدود 1100 ویکرز شناخته شده است.دراینشرکت امکان ایجاداین نوع پوشش هابرروی مقاطع مختلف وجوددارد.
>
پوشش نانوکامپوزیت

دانش فنی تولید نانوکامپوزیت های نیکل- نانولوله های کربنی ونیکل- گرافن در شرکت بدست امده است.
>
پوشش های نفوذی

امکان پوشش های نفوذی برروی پره های توربین های گازی وcooling holes بااستفاده ازپوشش های الومینایزینگ،کرومایزینگ وسیلیکونایزینگ وجود دارد.
>
پوشش خود تمیز شونده

ایجادپوشش های خودتمیزشونده اکسیدتیتانیم برروی شیشه،فولادومواددیگربه روش سل ژل وکندوپاش یونی وجوددارد.
>
پوشش خودترمیم شونده

امکان ایجادپوشش ضدخوردگی خودترمیم شونده پایه سیلیکابعنوان پرایمروافزایش چسبندگی پوشش نهائی در شرکت نانومواد پارس وجوددارد.
>