نمایشگاه بین المللی صنایع پیشرفته روسیه

نمایشگاه صنایع پیشرفته  روسیه درسال 1392 باحضور پارک فناوری پردیس تشکیل و متریال های پیشرفته اینشرکت بعنوان شرکت های عضو پارک در پایون ان به نمایش گذاشته شد.