جوش و فرایند ان

درشرکت نانوموادپارس پژوهش درزمینه موادوقطعات پیشرفته امکان پذیرمی باشد.اینشرکت بادارابودن تجهیزات خاص آمادهانجام موضوعات پژوهشی درزمینه موادپیشرفته،نانوفناوری،مهندسی موادوقطعات پیشرفته می باشد.جهت اطلاعات بیشترباشرکت نانوموادپارس تماس حاصل فرمایید.