کاتربلیدهای واحدHDشرکت پتروشیمی بندرامام

کاتربلیدهای واحدHDشرکت پتروشیمی بندرامام

درشرکت نانو مواد پارس با موادپیشرفته کامپوزیتی اینشرکت کاتربلیدهای تیتانیوم کارباید اکسترودرشرکت پتروشیمی بومی سازی شد. براساس نرم استاندارد حرکت در مسیر بومی سازی این کاتربلیدها ازسورسKobelco  می باشد.